Novinky


23.1.2011 : Dokoncenie Stranky
O projekte


Jeden môj kolega komentoval našu licenciu do Uaxactúnu takto: „To nemôže byt pravda, ved to je to isté, ako keby vám v Egypte pridelili Sa- kkáru." Skutocne je to tak. SAHI získalo licenciu na vykopávky do jednej z najslávnejších mayských lokalít, kde sa nachádzala kolíska mayských de- jín, zaciatok a rozmach ich slávy. Uaxactún bol intelektuálnym centrom may- ského sveta. Tu sa rozvíjala mayská veda, špicková astronómia, ktorú ostat- ní Mayovia len preberali, tu s urcitostou vznikali architektonické vzory, tu žili tvorcovia mayského duchovného zázraku, ktorý od nich dalšie mestské štáty, na cele s najmocnejším Tikalom, postupne prevzali a adaptovali. Aj preto ruiny Uaxactúnu fascinujú mayológov už približne sto rokov. Objavil ich nestor mayológie Sylvanus Griswold Morley a majú za sebou už mnoho sezón archeologických vykopávok najmä z dvadsiatych, trid- siatych a osemdesiatych rokov 20. storocia. Napriek tomu, približne 40% tohto dôležitého mesta zostalo doteraz pod zemou. Ako sa ukázalo, neodkryté casti ob- sahujú klúcovú – predklasickú epochu dejín Uaxa- ctúnu a viaceré neznáme etapy klasických dejín. Múry tohto mayského centra zažili, ako jedny z posledných, aj záhadný pád klasickej mayskej civilizácie. Vykopávky môžu priniest množstvo odpovedí na otázky, ktoré si bádatelia kladú už celé desatrocia. Pochopitelne, licencia do tak významnej loka- lity by nám bola zbytocná, nebyt niekolkých klú- cennú príležitost. V prvom rade je to podnikatel Zoroslav Kollár, ktorý dlhodobo podporuje archeolo- gické výskumy SAHI a ktorý celý slovenský projekt v Guatemale financuje. Naša vdaka patrí aj Fernando- vi Montúfarovi, slovenskému honorárnemu konzulovi v Guatemale, ktorý nás bezpecne previedol úskaliami, miestami nepochopitelnej guatemalskej byrokracie. PRÍPRAVY PROJEKTU Personálne obsadenie výskumu sa nevytváralo lahko. Napokon sa devätclenný slovenský tím do- plnený o dvoch európskych kolegov spojil s tímom siedmich guatemalských archeológov. Vytvorili sme výs- kumnú skupinu, ktorej dôle- žitým atribútom bol okrem erudície aj entuziazmus.

Mapy

Partneri